m#ªkk kU

ÎØmw a#ìØN bl` iNnv` a#µÓy ahÄN
nlßL awÝN gl` a#@qnv` a$ÐM uÈäM

q#h#nt smv#q Î@s`Lm@N
l`MÕ ÁPÓy ¿r` v#@T
m#ª@k@g q$Ä awrt µrí
p#Nsl @p`w mw a'` h#@P

ugw mn` ©Lpymû mó ß@kn`
ÑgWkm mw ÚPpWkm ß@>n`

äÚpW ir#@V kUvt Äy#@vn
Ëók#t aÁrt Ëv`@vl`
@ht p`yn µr# m#ª@k@g ËÒzt
e¢ blnv` µn`@vl`

v#µ mNq`rm ÓÓr#È µNq`
@Hn r¿Nnt p#lt @n`y`
@p`« aûy` ÎØ v#µ @H @vnór#
vtÓl mó@Y vÁé @vl`

aîr#Ú hwrK qhÚK ì>l`
äX n#kñN k#Nq`@gn a`
up`Ý pTtm ÚU b#@>nv`
m#ç ¡Wñy ud ÓUÈ@vl`