k‹U mL

w r#lt @pM rj qh@N
r@jK pw` k‹U sl`
y z# uMbr`

n` @p`qk n# k‹lk um
r#lk umt q`
x n#q`
k‹U s#U$ q`
a`qr@Y rj my

E rj r#@L ur#m l# m`
@yK krNnt x ‰n` k
n$ mt amwk v q`

v> mL a#wW anNwvW @l`v
E h#m mL v>m pr
k‹lK p#l
mL n q`
@qn v>t!

@prlNn