@n`v#MbR @q`lh

@n`v#MbR @q`lh. aq s‹> qvsK nW eq` r`q qvsK.
eKqhS nvy h#Ww$h@Y @n`v#MbR @q`@l`S @vq.
@Pr`@q srs@y ry @s`@h`r` m#r#,
n$...! ryv @v yl mr`q` qvs...!

r# qhsK b#s yW
ob amwk krl b$
s‹ qhsK b#s yW
ob amwk krl b$

@ht qvst aq @vNnt I@Y yynv`
aw@Y s#< ob @ht g#n znv`

@L k‹lk w n
E mwky y#@k n$
@ht qvst ap @gnyn
@s`@h`r ob y@g`S n$

E ny wvmW @nW ahl L @qnv`
k‹U g$S n#wW k‹U @q@nwg @p`ynv`

gln` g< iytm
s a`p EmK n$
@hln` k‹l#vl aq
@ht qvsW s#<@v n$

@nwg k‹U ‹ y#@ln nyK p#@znv`
krt m`l @w~ n#wW @ht a n#@hnv`

mN mlt @r`N urn`
bmr y ar#wK n$
nl Llt v> @p`vn
M k#U v>K n$

@L v>t qhy ‹ v> ek @vnq`
qhsK vN rz pq v#L @znq`

(1979)